page1image19558800

Algemene Voorwaarden Interim

1 ALGEMEEN

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search, betrekking hebbend op het werven en selecteren van personeel en daarmee verband houdende activiteiten.

1.2  Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3  Offertes van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search zijn vrijblijvend.

1.4  Op de betrekking tussen Kornelis & Steffens Executive en Interim Search en haar opdrachtgevers is het Nederlands rechtvan toepassing.

2 OPDRACHT

2.1  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search stelt een opdrachtbevestiging op schrift. Dit geschiedt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

2.2  De door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de opdracht.

2.3  Een kopie van deze opdrachtbevestiging, alsmede deze Algemene Voorwaarden worden aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

2.4  Wijziging van de opdracht wordt beschouwd als het verstrekken van een nieuwe opdracht aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search. Voorwaarden blijven van kracht voor de eerder verstrekte opdracht.

2.5  In het geval dat opdrachtgever de opdracht eenzijdig beëindigd, voor zover deze exclusief aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search werd verleend, nadat een kandidaat door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search voorgedragen is, zonder dat de reden hiervoor in overwegende mate aan de inspanning van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search te wijten is, brengt Kornelis & Steffens Executive en Interim Search een bedrag van € 2.500,- in rekening, alsmede in het kader van de opdracht door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search (in overleg) gemaakte kosten.

3 INTERIM

3.1  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search introduceert een of meer kandidaten bij de opdrachtgever op basis van de door de kandidaat verstrekte gegevens enerzijds en de opdrachtbevestiging anderzijds.

3.2  De opdrachtgever is immer vrij in de keuze van de persoon die hij in dienst wil nemen.

3.3  Voor elke kandidaat door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search geïntroduceerd en door de opdrachtgeveraangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search het volledige honorarium verschuldigd zoals overeengekomen tussen Kornelis & Steffens Executive en Interim Search en opdrachtgever bij aanvaarding c.q. verstrekking van de opdracht.

3.4  Mocht de opdrachtgever binnen 1 jaar na datum van de opdrachtbevestiging een of meer door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search geïntroduceerde, echter destijds door de opdrachtgever niet aangestelde, kandidaten toch aanstellen, dan is de opdrachtgever verplicht Kornelis & Steffens Executive en Interim Search hiervan in kennis te stellen en is de opdrachtgever aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search het volledige honorarium verschuldigd.

3.5  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search kan de bij opdrachtgever ingezette personen, na overleg met de opdrachtgever, tussentijds vervangen door andere personen, met eenzelfde of vergelijkbaar kennis- of ervaringsniveau.

3.6  Als voor opdrachtgever werkzame personen door ziekte of ongeval verhinderd zijn de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, is Kornelis & Steffens Executive en Interim Search,tenzij anders wordt overeengekomen, na 10 werkdagen onafgebroken arbeidsongeschiktheid gehouden actief vervanging te zoeken. Uiterlijk 3 weken na de eerste uitval dag van de aanvankelijk ingezette persoon, zet Kornelis & Steffens Executive en Interim Search een vervanger in. Kornelis & Steffens Executive en Interim Search garandeert niet dat de vervanger de diensten aan opdrachtgever op tenminste hetzelfde niveau aan opdrachtgever kan verlenen.

4 NIET OVERNAME

In het geval dat opdrachtgever tijdens of binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een dienstverband aangaat met de persoon die door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search tijdelijk wordt c.q. werd ingezet en betreffende persoon is c.q. was in dienst van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search, is opdrachtgever aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search een honorarium verschuldigd van 25% van het overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis (= 40 uur), te vermeerderen met vakantietoeslag en andere vaste salarisbestanddelen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende of binnen 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst de persoon die door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search tijdelijk wordt c.q. werd ingezet en die een freelancer was, in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten zonder tussenkomst van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search. Overtreding van deze bepaling leidt tot een direct opeisbare boete ter grote van het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, door opdrachtgever op eerste aanmaning aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search te voldoen.

5 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

5.1  Opdrachtgever staat ten behoeve van de door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search ingezette personen, in voor goede arbeidsomstandigheden in de ruimste zin van het woord en draagt zorg voor correcte naleving en uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet.

5.2  Opdrachtgever vrijwaart met betrekking tot de personen die door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search bij opdrachtgever zijn ingezet Kornelis & Steffens Executive en Interim Search van elke aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (op grond van dit artikel kan een werknemer zijn werkgever aansprakelijk houden voor de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of het ongeval te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer).

6 AANSPRAKELIJKHEID & VERTROUWELIJKHEID

6.1  Voordracht van kandidaten komt tot stand naar inzicht en overtuiging van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search en conform de normen van goed vakmanschap. Kornelis & Steffens Executive en Interim Search gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Kornelis & Steffens Executive en Interim Search sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten –daaronder begrepen gevolgschade- van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

6.2  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: A. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. B. verlies van gegevens. De opdrachtgever zal zorg dragen voor back-up en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de opdrachtgever aan Kornelis & Steffens Executive en Interim Search ter beschikking worden gesteld. C. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Kornelis & Steffens Executive en Interim Search, zal opdrachtgever Kornelis & Steffens Executive en Interim Search hiervan vrijwaren.

6.3  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

6.4  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search garandeert aan haar kandidaten strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens. Informatie omtrent kandidaten is bedoeld voor diegenen die direct betrokken zijn bij het selectieproces en wordt aan opdrachtgever verstrekt onder voorwaarde dat deze informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder toestemming van de kandidaat is het niet toegestaan referenties na te trekken.

6.5  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search zal gedurende en na de uitvoering van de opdracht de nodige omzichtigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle informatie over de opdrachtgever, die haar voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.

7 HONORARIUM EN BETALING

7.1  Kornelis & Steffens Executive en Interim Search brengt bij het bereiken van overeenstemming tussen een door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever een honorarium in rekening. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het aantal vacatures en de toegepaste wervingsstrategie en wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Dit honorarium is exclusief, in overleg met opdrachtgever, gemaakte kosten voor advertenties en eventuele extra training.

7.2  Doorberekening van het honorarium geschiedt op basis van “no cure, no pay”. Gemaakte media- en extra trainingskosten, gemaakt in overleg met de opdrachtgever, worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

7.3  De factuur wordt door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search verzonden zodra de gewerkte uren zijn ondertekend en gedeclareerd.

7.4  De opdrachtgever is gehouden door Kornelis & Steffens Executive en Interim Search ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.5  Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, behoudt Kornelis & Steffens Executive en Interim Search zich het recht voor een rente in rekening te brengen groot 1,5% per kalendermaand berekend over het verschuldigde bedrag, een gedeelte van een maand wordt als volle maand gerekend.

7.6  Reclames omtrent facturen moeten binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij Kornelis & Steffens Executive en Interim Search zijn ingediend.

7.7  Alle kosten van inning, in of buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

7.8  Is opdrachtgever inzake financiële verplichtingen in gebreke of verzuim en heeft Kornelis & Steffens Executive en Interim Search haar vordering ter incasso uit handen gegeven, dan is opdrachtgever verplicht aan Kornelis & Steffens Executiveen Interim Search alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Hieronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de verschuldigde som.

8 OVERMACHT

8.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop Kornelis & Steffens Executive en Interim Search geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de tewerkgestelde arbeidskracht).

8.2 Bij overmacht worden de verplichtingen van Kornelis & Steffens Executive en Interim Search opgeschort. Indien de periode waarin Kornelis & Steffens Executive en Interim Search haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat.

8.3 Indien Kornelis & Steffens Executive en Interim Search bij het intreden van de overmacht al kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen.